Fox's Cavern

Phật nói: Không thể nói *Sh!*

I can’t…

by Nllo/Signal